Pen­tu­ja / Puppies

Kääpiöpin­seri pentueemme täyt­tävät Suomen Kääpiöpin­seriy­hdis­tyk­sen pen­tu­väl­i­tyk­sen vaa­timuk­set. Van­hem­mat ovat  ter­veitä silmistään ja polvis­taan sekä näyt­te­lyis­sä korkeasti palkittuja.

 

Pentueet kas­va­vat nor­maaleis­sa koti­olois­sa ja ne luovute­taan 7 viikkois­es­ta alka­en eläin­lääkärin tarkas­t­a­mi­na, mikrosiru­in tun­nis­tus­merkit­ty­inä, asian­mukaisin ”käyt­töo­hjein” sekä aloi­tus­pakkauksin varustettuina.

 

Olen kas­vat­tanut kääpiöpin­sere­itä vuodes­ta 1993. Min­ul­la on mm Suomen Ken­nel­li­iton Vuo­lasvir­ta-palk­in­to erit­täin ansiokkaas­ta kääpiöpin­serikas­vatuk­ses­ta (sama palk­in­to myös dober­man­nikas­vatuk­ses­ta) sekä SuKokan (Suomen Koirankas­vat­ta­jat Ry) arvostet­tu kasvattajapalkinto. 

Akti­ivisi­na kil­pailu­vu­osi­na kas­vat­ta­jaryh­mämme palkit­ti­in use­ana vuon­na korkealle Suomen Ken­nel­li­iton Vuo­den kas­vat­ta­ja — kil­pailus­sa sekä use­ana vuote­na Suomen Kääpiöpin­ser­it Ryn Vuo­den Kas­vat­ta­jana. Täl­lä het­kel­lä en enää kil­paile akti­ivis­es­ti vaan käyn lähin­nä omak­si ilok­si sil­loin täl­löin näyttelyissä.

Olen myös ulko­muo­to­tuo­mari (vuodes­ta 1993, FCI ryh­män 2 rotu­ja sekä ryh­mä 4) ja arvostel­lut etenkin omia rotu­jani kääpiöpin­seri sekä dober­man­ni monis­sa eri mais­sa vuosikym­menten aikana. 

Pen­tumme kas­va­vat koton­amme nor­maalin per­he-elämän keskel­lä ja ne tot­tuvat pien­estä pitäen myös suuri­in koiri­in sekä kissoihin.

Pentue odotet­tavis­sa noin  6.8.2024

FI & EE CH, EE & LV JCH Efk­e­ri­a’s Sokrates
(C.I.B., MUL­TI CH & W A’dreams Black Jan­co — Gra­cious Gift von Veynau)

SILMÄT TER­VEET (tutkit­tu kol­mesti)
POL­VET TERVEET

HYVÄKSYT­TY LUON­NETESTI +129 p

A’dreams Black Yve­line
(MUL­TI CH Sem­per Ante On-Line With A’Dreams — C.I.B. MUL­TI CH & W A’dreams Black Babina)

SILMÄT TER­VEET
POL­VET TERVEET

Har­ras­taa agili­tyä, näyt­te­ly­istä ERI