Pen­tu­ja / Puppies

Kääpiöpin­seri pentueemme täyt­tävät Suomen Kääpiöpin­seriy­hdis­tyk­sen pen­tu­väl­i­tyk­sen vaa­timuk­set. Van­hem­mat ovat  ter­veitä silmistään ja polvis­taan sekä näyt­te­lyis­sä korkeasti palkittuja.

 

Pentueet kas­va­vat nor­maaleis­sa koti­olois­sa ja ne luovute­taan 7 viikkois­es­ta alka­en eläin­lääkärin tarkas­t­a­mi­na, mikrosiru­in tun­nis­tus­merkit­ty­inä, asian­mukaisin ”käyt­töo­hjein” sekä aloi­tus­pakkauksin varustettuina.

 

Olen kas­vat­tanut kääpiöpin­sere­itä vuodes­ta 1993. Min­ul­la on mm Suomen Ken­nel­li­iton Vuo­lasvir­ta-palk­in­to erit­täin ansiokkaas­ta kääpiöpin­serikas­vatuk­ses­ta (sama palk­in­to myös dober­man­nikas­vatuk­ses­ta) sekä SuKokan (Suomen Koirankas­vat­ta­jat Ry) arvostet­tu kasvattajapalkinto. 

Akti­ivisi­na kil­pailu­vu­osi­na kas­vat­ta­jaryh­mämme palkit­ti­in use­ana vuon­na korkealle Suomen Ken­nel­li­iton Vuo­den kas­vat­ta­ja — kil­pailus­sa sekä use­ana vuote­na Suomen Kääpiöpin­ser­it Ryn Vuo­den Kas­vat­ta­jana. Täl­lä het­kel­lä en enää kil­paile akti­ivis­es­ti vaan käyn lähin­nä omak­si ilok­si sil­loin täl­löin näyttelyissä.

Olen myös ulko­muo­to­tuo­mari (vuodes­ta 1993, FCI ryh­män 2 rotu­ja sekä ryh­mä 4) ja arvostel­lut etenkin omia rotu­jani kääpiöpin­seri sekä dober­man­ni monis­sa eri mais­sa vuosikym­menten aikana. 

Pen­tumme kas­va­vat koton­amme nor­maalin per­he-elämän keskel­lä ja ne tot­tuvat pien­estä pitäen myös suuri­in koiri­in sekä kissoihin.

Toiveis­sa black & tan pentue noin 28.4.2024

Jän­nän äärel­lä olti­in 21.2.24 kun 7,5 v Iina kävi silmä­tarkissa. Pri­imaa pukkasi kuten Inkun van­hem­mil­lakin vielä iäkkäämp­inä joten…
Kääpiöpin­seripentue odotet­tavis­sa noin 28.4.2024, luovu­tus alka­en 16.6.2024
C.I.B., FI, EE, LV, LT & BALT CH, JW-17, LT & LV JCH
Mild­stream Dirty Lover, “Kin­gi”
(Mul­ti CH A’dreams Black Dyna­mite-Mul­ti CH Baron Cas­tle Viking Thora)
C.I.B., FI, SE, DK, EE, LV, LT, NORD & BALT CH, NORD JW-17, JW-17, BALT W‑18, EE & LV JCH, LT JW-18, OGRE W‑18
A’dreams Black Babi­na, “Iina”
(MUL­TI CH A’dreams Black Win­ner JR-MUL­TI CH Hen­nes­si for A’dreams Iz Zam­ka Priora)

Molem­mil­la van­hem­mil­la use­aan ker­taan ter­veek­si tutk­i­tut silmät sekä ter­veet pol­vet. Isäl­lä myös hyväksyt­ty luon­netesti (+87 p).

PEDI­GREE